2016_1

Colección 2016_1 Origin Kids de Petra Mechurova

Dìtská pøirozenost je nìkdy až oslòující, jemnost vlasù a jejich barevnost mìnící se s každým paprskem slunce.
A stejnì jako dìti své vlasy milují natolik, až mají tendence je ocumlávat, my milujeme své dìti a chceme uchovat jejich krásu, pøirozenost a rozvíjet v nich vkus a styl.
Pravidelné návštìvy kadeøníka a zastøihávání vlasù jsou nutností, která se nám vyplácí.
Jak dìti rostou, uèí se jak s vlasy správnì zacházet, dovídají se, co je pro nì dobré a èemu by se naopak mìly po celý život vyhnout.

Colección 2016_1 Origin de Petra Mechurova

Nová kolekce by se v minimalistickém popisu, stejnì tak jako je ona sama stvoøena, dala shrnout do pár slov: stylovost v ostøe broušených tvarech.

Jako umìlci, kteøí si vystaèí jen s nìkolika tahy èi nìkolika slovy, ale o to pøesnìjšími, správnì zvolenými, a proto tolik efektními, se Petra Mìchurová posouvá do nového rozmìru úèesové tvorby.
Její umìlecká zkratka, to jsou silné støihy a èiré barvy a také odvážný moderní styling s dùrazem na wet look.
Žádné zbyteèné kombinace, vyumìlkovanost nebo kalkulace.

You are here

       

COLABORACIONES 2018

©2018 TUPELU.COM
Adictos a la Peluquería S.L.

C/ Sant Joan, 17
08734 Moja · SPAIN
online@tupelu.com

MENU

Portada
Tendencias
Novedades
Con nombre propio
Eventos

SOBRE NOSOTROS

Tupelu.com
Contacta
Media Kit 2017

PRIVACIDAD

Aviso legal
Política de Cookies